راهنمای مراجعین

پروانه ساختمانی و تعمیرات اساسی

صدور مجوز پروانه ساختمانی و پروانه تعمیراتی (تعمیرات اساسی)

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. درخواست مالک

 2. ارائه اصل و فتوکپی اسناد مالکیت (سند شش دانگ یا اوقافی شش دانگ)

 3. ارائه اصل و فتوکپی وکالتنامه و شناسنامه وکیل (در معامله وکالتی)

 4. ارائه نقشه تفکیکی یا تقسیمی مورد تأیید شهرداری

 5. ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا مالکین (کارت ملی)

 6. جهت املاکی که بصورت ساخته شده می‌باشند و مالکین تقاضای تجدید بنا و یا پروانه تعمیراتی دارند آخرین مدرک تسویه حساب ارائه گردد.

 7. چنانچه مالک در قید حیات نباشد ارائه گواهی انحصار وراثت و وکالتنامه از سایر ورثه الزامی می‌باشد.

 8. ارائه کد پستی ملک

ب) مراحل انجام کار:

 1. تشکیل پرونده

 2. مراجعه به واحد کنترل ساختمانی و ثبت کد نوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک

 3. مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید)

 4. تعیین بروکف توسط واحد نقشه برداری (در صورت نیاز)

 5. اظهارنظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی شهرسازی با توجه به درخواست مالک و دستور لازم توسط رئیس شهرسازی و شهرداریمنطقه و انجام استعلامات از اداره برق، بیمه، پست، آتش‌نشانی، گاز و صدور دستور تهیه نقشه

 6. بعد از تأیید نقشه‌های معماری توسط کمیته فنی شهرداری می‌بایستی توسط مهندس ناظر، محاسب و… و سازمان نظام مهندسی ساختمان، واحد نظارت بر پروانه تأیید و به واحد ساختمانی تحویل گردد.

 7. صدور پیش‌نویس قطعی پروانه ساختمانی و ارجاع به واحد درآمد و نوسازی و پرداخت عوارض

 8. صدور مجوز پروانه ساختمانی

 9. تأییدات (امضای مسئول شهرسازی ساختمانی، معاون فنی و شهرسازی، شهردار)

تمدید پروانه ساختمانی

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. ارائه اصل پروانه ساختمانی (شناسنامه ساختمانی)

 2. در صورتیکه ملک دارای پروانه ساختمانی فاقد اعتبار باشد نیاز به برگه گزارش مهندس ناظر جهت تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد.

 3. در مورد املاک در حال ساخت می‌بایست گزارش از مهندس ناظر در رابطه با اجرای اصول فنی و درصد پیشرفت عملیات ساختمانی ارائه گردد.

 4. ارائه کد پستی ملک

ب) مراحل انجام کار:

 1. مراجعه به واحد ساختمانی و ثبت کد نوسازی و درخواست کتبی و تعیین زمان بازدید از ملک

 2. مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید از ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید.)

 3. تعیین بروکف توسط واحد نقشه برداری (در صورت نیاز)

 4. در صورتیکه ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی و مطابق مندرجات پروانه ساختمانی احداث و تخلفی نداشته باشند و یا بصورت زمین باشد توسط واحد ساختمانی گزارش تهیه و به واحدهای درآمد و نوسازی ارجاع می‌گردد. (در صورتیکه ساختمان دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد مطابق حکم صادره عمل خواهد شد)

 5. محاسبه و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش و تحویل یک نسخه از آن به واحد‌های درآمد و نوسازی

 6. ممهور نمودن گزارش ساختمانی توسط درآمد و نوسازی (با توجه به پرداخت عوارض)

 7. مراجعه به واحد ساختمانی و تمدید پروانه ساختمانی.

صدور عدم خلاف و پایانکار

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. ارائه سند مالکیت
 2. ارائه اصل شناسنامه ساختمان (برای املاک دارای پراونه ساختمانی)
 3. ارئه گزارش مهندس ناظر جهت درصد پیشرفت عملیات ساختمانی (عدم خلاف)
 4. در صورت اتمام عملیات ساختمانی (پایانکار) کلیه عملیات ساختمانی بالاخص نماسازی بایستی انجام شده باشد.

ب) مراحل انجام کار:

 1. مراجعه به واحد ساختمانی و ثبت‌ کد نوسازی و درخواست کتبی و تعیین زمان بازدید از ملک
 2. مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید از ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید.)
 3. در صورتیکه ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی و مطابق مندرجات پروانه ساختمانی احداث و تخلفی نداشته باشد توسط واحد ساختمانی شهرداری گزارش تهیه و به واحدهای درآمد و نوسازی ارجاع می‌گردد. (در صورتیکه ساختمان بدون پروانه و دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد مطابق حکم صادره عمل خواهد شد).
 4. استعلام از اداره پست و آتش‌نشانی
 5. محاسبه و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش صادره و تحویل یک نسخه از آن به واحدهای درآمد و نوسازی
 6. ممهور نمودن گزارش ساختمانی توسط واحد درآمد و نوسازی
 7. مراجعه به واحد ساختمانی و صدور عدم خلاف یا پایانکار
 8. تأییدات (امضای مسئول شهرسازی- ساختمانی، معاونت فنی و شهرسازی، شهردار)

تفکیک طبقات

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. ارائه درخواست مالک (ارائه‌نامه دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد)
 2. ارائه سند شش‌ دانگ
 3. ارائه اصل پایانکار
 4. ارائه نقشه و پلان زمین و طبقات موجود همراه با مقیاس
 5. ارائه کد پستی ملک

ب) مراحل انجام کار:

 1. مراجعه به واحد کنترل شهرداری و ثبت کدنوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
 2. مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری منطقه و بازدید ملک توسط مأمور بازدید و کنترل نقشه ارائه شده با وضع موجود و در صورتیکه نقشه با سابقه پایانکار و وضع موجود مطابقت نماید به واحد طرح تفضیلی شهرسازی ارجاع می‌گردد.
 3. بررسی و اظهارنظر واحدهای تفصیلی و تعیین خلاف شهرسازی و در صورت عدم مغایرت با ضوابط تفکیک طبقات گزارش توسط شهرسازی تهیه به واحدهای درآمد و نوسازی ارسال می‌گردد.
 4. پس از محاسبه و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش و تحویل یک نسخه از آن به واحدهای درآمد و نوسازی گزارش شهرسازی توسط درآمد و نوسازی ممهور می‌گردد.
 5. صدور پاسخ تفکیک طبقات توسط واحد ساختمانی و تأیید نقشه‌های طبقات و پلان زمین توسط کارشناس و رئیس شهرسازی، ساختمانی.

پاسخ استعلامات ( دفترخانه ، بانک … )

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. ارائه‌نامه درخواستی (دفترخانه، بانک…)

 2. ارائه اسناد مالکیت و پروانه ساختمانی یا پایانکار و یا گواهی عدم خلاف

 3. املاکی که دارای پروانه ساختمانی و دارای مهندس ناظر می‌باشند جهت انتقال ملک می‌بایست گزارش مهندس ناظر مبنی بر انتقال و اجرای اصول فنی و درصد پیشرفت عملیات ساختمانی ملک ارائه نمایند.

 4. ارائه کد پستی ملک

 

ب) مراحل انجام کار:

 1. مراجعه به واحد کنترل ساختمانی و ثبت کدنوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک

 2. مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگری مراجعه نماید.)

 3. تعیین بروکف توسط واحد نقشه‌برداری (در صورت نیاز)

 4. اظهارنظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی و اخذ دستورات لازم و ارسال گزارش به واحد درآمد و نوسازی (در صورتیکه ملک دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد برابر حکم صادره عمل خواهد کرد).

 5. محاسبه عوارض و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش و تحویل یک نسخه از آن به واحدهای درآمد و نوسازی.

 6. صدور عدم خلاف یا تمدید پروانه یا پایانکار

 7. پاسخ‌نامه درخواستی

تفکیک اراضی بیش از ۱۰۰۰ هزارمتر مربع

تفکیک اراضی دارای سند شش دانگ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ هزارمتر مربع

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. درخواست مالک یا مالکین یا ارائه وکالتنامه از سایر مالکین
 2. ارائه اصل و فتوکپی سند مالکیت
 3. ارائه کروکی محدوده پلاک مطابق با حدود اربعه در سند
 4. ارائه کد پستی ملک

ب) مراحل انجام کار:

 1. مراجعه به واحد کنترل شهرداری و ثبت کدنوسازی درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
 2. مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید).
 3. بررسی اولیه کروکی ارائه شده توسط واحد نقشه‌برداری (در صورت نیاز)
 4. اظهارنظر واحد طرح تفصیلی و تهیه فرم دستور نقشه برداری وگزارش شهرسازی وارجاع به واحدتوسعه و تعریض
 5. تکمیل و تأئید فرم مذکور توسط مسئول توسعه و تعریض، مسئول املاک شهرداری، معاون شهرسازی و معماری و ارجاع به سازمان نظام مهندسی
 6. تهیه پلان موقعیت ملک توسط مهندس مورد تأیید سازمان نظام مهندسی و ارجاع به واحد طرح‌های شهرسازی حوزه معاونت شهرسازی جهت کنترل و تأیید آن (در صورت نیاز با نقشه‌برداری منطقه جهت جانمایی هماهنگی می‌گردد) سپس می‌بایست به تأئید مهندس مرتبط (شهرساز، نقشه‌بردار) برسد.
 7. جهت تفکیک ملک، پلان مذکور می‌بایست به واحد طرحهای شهرسازی حوزه معاونت شهرسازی ارجاع سپس جهت تعیین و تأیید سرانه‌ها به کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ ارجاع می‌گردد.

تفکیک اراضی کمتر از ۱۰۰۰ هزارمتر مربع

تفکیک اراضی دارای سند شش دانگ با مساحت کمتر از ۱۰۰۰ هزارمتر مربع

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. در خواست مالک یا مالکین یا ارائه وکالت‌نامه از سایر مالکین
 2. ارائه اصل و فتوکپی سند مالکیت
 3. ارائه کروکی محدوده پلاک مطابق با حدود اربعه در سند
 4. تعیین موقعیت دقیق پلاک بر روی زمین
 5. ارائه کد پستی ملک

ب) مراحل انجام کار:

 1. مراجعه به واحد کنترل شهرداری و ثبت کدنوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
 2. مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری مراجعه نماید).
 3. تعیین بروکف توسط واحد نقشه‌برداری
 4. اظهار نظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی شهرسازی نسبت به کروکی ارائه شده توسط مالک (نقشه تقسیمی با مقیاس) و دستور لازم توسط رئیس شهرسازی و شهردار
 5. در صورت نیاز می‌بایست نقشه تفکیکی به تأیید معاون شهرسازی و معماری و واحد طراحی در خصوص تعیین سرانه‌ها و خدمات عمومی برسد.

مدارک لازم برای دریافت پروانه کسب

ارائه اصل و فتوکپی سند مالکیت

فتوکپی شناسنامه

فتوکپی سند، اجاره‌نامه یا فروشنامه برابر اصل

فیش کارشناسی (تهیه در امور اصناف)

فتوکپی کارت پایان‌خدمت

ارائه مجوز ساخت اعم از پروانه ساخت، پایان کار یا ماده صد

نوسازی

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. سند مالکیت یا اسناد عادی- اوقافی
 2. ارائه آخرین فیش پرداختی نوسازی

ب) مراحل انجام کار:

 1. مراجعه به بایگانی
 2. کارشناسی
 3. ارائه فیش کامپیوتری جهت پرداخت به بانک
 4. دادن مفاصا حساب