اعضای شورای اسلامی شهر ایزدشهر

اعضای محترم شورای شهر به ترتیب حروف الفبا:

رضا حسین زاده

عضو شورای اسلامی شهر ایزدشهر

رضا حسین زاده

سیدمرتضی حسینی

عضو شورای اسلامی شهر ایزدشهر

سیدمرتضی حسینی

فرشید زاغ پشت

عضو شورای اسلامی شهر ایزدشهر

فرشید زاغ پشت

حسین غلامی

عضو شورای اسلامی شهر ایزدشهر

حسین غلامی

سیف الله هاشمی

عضو شورای اسلامی شهر ایزدشهر

سیف الله هاشمی