آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)

 

دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده خیابان گلسار 15 ( خط شیلات) به متراژ 180 مترمربع به مدت سه سال

برآورد اولیه :  2/001/888/000 ريال طبق دفترچه عوارض سال 1398 شهرداری                                  

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 100/000/000ريال (ده میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1398/04/17الی 1398/05/02

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1398/05/02

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز شنبه ساعت 15:00 مورخ 1398/05/05

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها