آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول)

 

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: ادامه روکش آسفالت خیابان اصلی ایزدشهر

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه :  29/207/116/815  ريال طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1398                                  

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 1/470/000/000 ريال (یکصد و چهل و هفت میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/04/15الی 1398/04/31

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/04/31

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز سه شنبه ساعت 15:00 مورخ 1398/05/01

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها