آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

 

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: احداث خیابان ساحلی حد فاصل گلسار 9 الی 15 ( فاز 1 )

منابع تأمین اعتبار: بخشی وجه نقد بخشی اسناد خزانه

برآورد اولیه: 15.506.105.964 ريال طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1397

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 780.000.000 ريال (هفتاد و هشت میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/10/04الی 1397/10/20

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/10/20

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز یکشنبه ساعت 15:00 عصر مورخ 1397/10/23

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها