آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

 

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی و شرقی رودخانه هاشم رود به طول 1000 متر

برآورد اولیه : به مبلغ  21/549/239/250 ريال طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1397

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 1/100/000/000ريال (یکصد و ده میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/08/21لغایت 1397/09/07در محل شهرداری ایزدشهر امور مالی

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/09/07

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز شنبه ساعت 15:00 عصر مورخ 1397/09/10

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها