دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: بهره برداری از 1 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی به متراژ 110 مترمربع (دو طرفه و در حاشیه خیابان) به مدت سه سال با 10 درصد افزایش نسبت به برآورد سال اول به آدرس: خیابان امام خمینی(ره)- جنب ضلع شرقی گلسار 3

برآورد اولیه: بهره برداری از 1 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی به متراژ 110 مترمربع دو طرفه برای یکسال به مبلغ 330/000/000ریال، برای 3 سال و هر سال با افزایش 10% سال گذشته به مبلغ 1/092/300/000 ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر ایزدشهر به مبلغ 55/000/000ريال اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر نزد بانک تجارت .

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1397/07/04الی 1397/07/21

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/07/21

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز یکشنبه ساعت 15:00 مورخ 1397/07/22

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها