دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 19.512.505.749  ريال طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1397                                   

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 980.000.000 ريال (نود و هشت میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1397/01/27 الی 1397/02/13

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/02/13

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز شنبه ساعت 15:00 مورخ  1397/02/15

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها