دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: ادامه روکش آسفالت خیابان اصلی ایزدشهر

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 15.964.339.250 ريال طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1397                                  

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 800.000.000 ريال (هشتاد میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1397/01/27 الی 1397/02/13

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/02/13

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز شنبه ساعت 15:00 مورخ 1397/02/15

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها