دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: 1) بهره برداری تبلیغاتی از 2 عدد استند تبلیغاتی مجموعاً 63 مترمربع(یک طرفه و در حاشیه خیابان) 2) بهره برداری از 3 دستگاه بیلبورد به متراژ 340 مترمربع (دو طرفه و در حاشیه خیابان)

برآورد اولیه: 1) بهره برداری تبلیغاتی از 2 عدد استند تبلیغاتی مجموعاً 63 مترمربع(یک طرفه) برای یکسال به مبلغ 272/160/000 ريال، برای 4 سال و هر سال با افزایش 10% سال گذشته به مبلغ 1/263/094/560 ریال

2) بهره برداری از 3 دستگاه بیلبورد به متراژ 340 مترمربع دو طرفه برای یکسال به مبلغ 1/020/000/000 ریال، برای 4 سال و هر سال با افزایش 10% سال گذشته به مبلغ 4/773/820/000 ريال مجموع بهره برداری تبلیغاتی از 2 عدد استند تبلیغاتی و 3 دستگاه بیلبورد به مبلغ 5/753/820/000 ریال

نوع تضمین: کانون های تبلیغاتی شرکت کننده در مزایده می بایست ضمانتنامه را طبق بسته اصلی در شرایط مزایده اعلامی از سوی شهرداری به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر نزد بانک تجارت

لازم به ذکر می باشد که کانون های شرکت کننده در مزایده می بایست سازه های مورد مزایده را بصورت    بسته هایی که در اسناد مزایده تفکیک گردیده است قیمت گذاری و پیشنهاد نمایند و همچنین هیچگونه منعی برای شرکت در مزایده 5 بسته به صورت همزمان برای یک شرکت وجود ندارد.

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1397/01/27 الی 1397/02/13

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/02/13

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز یکشنبه ساعت 15:00 مورخ 1397/02/16

برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.

تلفن: 44536000- 44534068

                                                                                             

پیوندها
پیوندها