دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر
موضوع مزایده: تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک شهری حسب شرایط مندرج در اسناد مزایده
نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ  250/000/000 ريال (بیست و پنج میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت
مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ  1397/01/23 لغایت 1397/02/08 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی
تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/02/08
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز یکشنبه ساعت 15 مورخ 1397/02/09

تلفن: 44536000- 44534068

پیوندها
پیوندها