دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک شهری حسب شرایط مندرج در اسناد مزایده

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 500/000/000 ريال (پنجاه میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1396/12/23لغایت 1397/01/19در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/01/19

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز دوشنبه ساعت 15 مورخ 1397/01/20

تلفن: 44536000 - 44534068  011

پیوندها
پیوندها