دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: سنگ فرش پیاده رو های سطح شهر

برآورد اولیه : به مبلغ 5.674.920.299 ريال  

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 290/000/000 ريال (بیست و نه میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1396/12/23لغایت 1397/01/19 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/01/19

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز سه شنبه ساعت 15 مورخ 1397/01/21

تلفن: 44536000 - 44534068 011

 

 

پیوندها
پیوندها