دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر
موضوع مناقصه: امور خدمات شهری با جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز و خدمات آتش نشانی به صورت تجمیعی
برآورد اولیه : به مبلغ 30/868/067/496 ريال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 1/550/000/000 ريال (یکصد و پنجاه و پنج میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت
مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1396/12/12 لغایت 1396/12/28 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی
تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396/12/28
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز دوشنبه ساعت 15 عصر مورخ 1396/12/28
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.
تلفن:  44536000 - 44534068 (011)
                                                                                       اسحق تونی
                                                                                    شهردار ايزدشهر

پیوندها
پیوندها