موضوع مناقصه: احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی رودخانه هاشم رود به طول 140 متر

برآورد اولیه : به مبلغ 3.347.809.508 ريال طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1396                                

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 170/000/000 ريال (هفده میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت و تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1396/08/10 لغایت 1396/08/27 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/08/27

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1396/08/29  

تلفن: 44536000 - 44534068  (011)

 

پیوندها
پیوندها