دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: فروش یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع واقع در گلستان 84 – آفتاب 9

برآورد اولیه:  450.000.000 ریال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 23.000.000 ریال(دو میلیون و سیصد هزار تومان) با اعتبار 3 ماهه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر در بانک تجارت 

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده:  از تاریخ 1396/04/12 الی 1396/04/28

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/04/28  

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز سه شنبه ساعت 10:30 مورخ 1396/04/31

تلفن: 44536000 - 44534068

 

پیوندها
پیوندها