دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: راه اندازی، سرمایه گذاری،اجرا و بهره برداری از پارک جنگلی ایزدشهر طبق نقشه ها و اسناد مزایده حسب مصوبه استاندار محترم توسط شرکت های دارای صلاحیت در این خصوص

برآورد اولیه: طبق نقشه ها و اسناد مزایده

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 5% برآورد اولیه و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر در بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده:  از تاریخ 1396/02/27 الی 1396/03/13

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/03/13

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز سه شنبه ساعت 10:30 مورخ 1396/03/16

تلفن: 44536000 - 44534068

 

پیوندها
پیوندها