دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: امور خدمات شهری با جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز و خدمات آتش نشانی

برآورد اولیه : به مبلغ 23.579.389.141 ريال                                   

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 1.180.000.000 ريال (صدوهجده میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت و تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1396/01/19 لغایت 1396/02/04 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396/02/04

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز چهارشنبه ساعت 11 صبح مورخ 1396/02/06

تلفن: 44536000 - 44534068  (011)

 


پیوندها
پیوندها