دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: 1) بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی 2) بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف از یک دستگاه پل عابر پیاده

برآورد اولیه: 1)180.000.000 ريال 2) 648.000.000 ريال مجموع 828.000.000 ريال طبق مصوبه استاندار محترم

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 44.000.000 ريال (چهار میلیون و چهارصد هزار تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده:  از تاریخ 1395/12/09 الی 1395/12/15

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/12/15  

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز سه شنبه ساعت 10:30 مورخ 17/12/1395  

تلفن: 44536000 - 44534068

 

پیوندها
پیوندها