دستگاه مزایده گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مزایده: فروش یک قطعه زمین (شش دانگ) به مساحت 205 مترمربع واقع در انتهای خیابان گلستان86

برآورد اولیه : 1.750.000.000 ريال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ90.000.000 ريال (نه میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت 

مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1395/10/18 الی 1395/11/04

تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/11/04

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده): روز چهارشنبه ساعت 10:30 مورخ 1395/11/06

تلفن: 44536000 - 44534068

 

مناقصات و مزایدات
دوشنبه 27 فروردين 1397
دوشنبه 27 فروردين 1397
دوشنبه 27 فروردين 1397
پیوندها
پیوندها