دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر، احداث خیابان کنارگذر 20 متری و پیاده رو سازی سطح شهر

منابع تأمین اعتبار: منابع داخلی

برآورد اولیه : 100.166.276.045 ريال طبق فهرست بهاء راه و باند و ابنیه سال 1395                                   

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 5.000.000.000 ريال (پانصد میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت .

مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  از تاریخ 1395/07/25  الی 1395/08/01

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/08/01

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز دو شنبه ساعت 10:30 مورخ 1395/08/03

تلفن: 44536000 - 44534068

 

مناقصات و مزایدات
دوشنبه 27 فروردين 1397
دوشنبه 27 فروردين 1397
دوشنبه 27 فروردين 1397
پیوندها
پیوندها