محسن رستمی ثانی  
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی   سوابق
  معاون شهردار  
 

 


  رضا رستمی
 
  کارشناس معماری
  جانشین دوم شهردار- مسئول واحد حراست - حفاظت فیزیکی  
 

 


  یوسف بینایی  
  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری  سوابق
  معاونت فنی و شهرساز ی  
 

 


  حسین کوزه گر کالجی
 
  کارشناس کشاورزی
  مسئول دفتر شهردار  
 

 


  امیر حسین مازیار 
 
  كارشناس مديريت روابط عمومى
  مسئول واحد روابط عمومی  
 

 


  رضا نوروزی 
 
  کارشناس عمران
  مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده صد  
 

 


  رضا اکبری
 
  کارشناس  عمران
  مسئول واحد فنی و عمران  
 

 


  روح الله جمشیدی
 
  کارشناس ارشد عمران
  کارشناس ساختمانی  
 

 


  اصغر عزتی
 
  کارشناس مدیریت بازرگانی
  مسئول واحد نوسازی  
 

 


  ولی الله حسین زاده
 
  کارشناس حسابداری
  مسئول واحد درآمد  
 

 


  حسین شکری
 
  کارشناس کشاورزی
  مسئول واحد خدمات شهری و فضای سبز  
 

 


  سعید خسروی  
  کارشناس منابع طبیعی و جنگلداری
  جانشین واحد خدمات شهری و فضای سبز  
 

 


  اسماعیل رمضان مقدم
 
  دیپلم مکانیک و برق خودرو
  آتش نشان - مسئول واحد موتوری  
 

 


  گلناز اقبالی
 
  کارشناس حسابداری 
  مسئول واحد حسابداری  
 

 


  حسن رستمی ثانی
 
  کارشناس اقتصاد و بازرگانی
  مسئول واحد کارپردازی  
 

 


  محمد رحیم هادیزاده
 
  کارشناس ارشد مدیریت مالی 
  حسابدار  
 

 


  علی مفیدی 
 
  كارشناس منابع طبیعی
  حسابدار  
 

 


  رضا سیفی
 
  کارشناس حسابداری 
  جمع دار و امین اموال  
 

 


  مهری جمشیدی
 
  کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  مسئول دبیرخانه و بایگانی  
 

 


  حسین غلامی
 
  کارشناس مدیریت عملیات در حریق و حوادث 
  مسئول واحد خدمات ايمني و آتش نشاني  

      

 

پیوندها
پیوندها