دفتر شهردار : 44534063     ,    44534068

واحد حراست : 44534074
شهردار : داخلی 14 واحد بازرسی فنی : داخلی 21 واحد مالی : داخلی 23، 27، 29 روابط عمومی : داخلی 19
دفتر شهردار : داخلی 11 واحد فنی و ساختمانی : داخلی 20 خدمات شهری و فضای سبز : داخلی 15 شهرسازی : داخلی 31
حراست : داخلی 13 واحد حقوقی : داخلی 18 واحد فنی عمرانی: داخلی 17 اصناف : داخلی 20
دبیر خانه : داخلی 34 درآمد و کارپردازی : داخلی 22 واحد موتوری: داخلی 16  

شماره مردمی:  44536000   ،    44534063   ،    44534067  - 011 

شماره نمابر:             44534076  -   011


آدرس پست الکترونیکی:                    


ایران، مازندران، شهر ایزدشهر، خیابان امام (رحمة الله علیه)، گلستان 67، شهرداری ایزدشهر

کد پستی: 54639-46561

پیوندها
پیوندها