نام و نام خانوادگی:       حسن  یحیی پور 

مدرک تحصیلی :  دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی


سوابق:

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

شهردار دابودشت به مدت 7 سال

پیوندها
پیوندها