دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ایزدشهر

موضوع مناقصه: سنگ فرش پیاده رو های سطح شهر

برآورد اولیه : به مبلغ 5.674.920.299 ريال

منابع تأمین اعتبار: بخشی وجه نقد و بخشی اسناد خزانه

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 290/000/000 ريال (بیست و نه میلیون تومان) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت

مهلت تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ 1396/11/28  لغایت 1396/12/14 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396/12/14

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مناقصه): روز سه شنبه ساعت 15 عصر مورخ 1396/12/15


تلفن: 44536000  -  44534068   (011)
                                            

پیوندها
پیوندها