اعضای شورای شهر


اعضای محترم شورای شهر به ترتیب حروف الفبا:

رضا حسین زاده
رضا حسین زاده
رضا حسین زاده
رضا حسین زاده
سیف الله هاشمی