راهنمای مراجعین

پروانه ساختمانی و تعمیرات اساسی

صدور مجوز پروانه ساختمانی و پروانه تعمیراتی (تعمیرات اساسی)

الف) مدارک مورد نیاز:

 1. درخواست مالک
 2. ارائه اصل و فتوکپی اسناد مالکیت (سند شش دانگ یا اوقافی شش دانگ)
 3. ارائه اصل و فتوکپی وکالتنامه و شناسنامه وکیل (در معامله وکالتی)
 4. ارائه نقشه تفکیکی یا تقسیمی مورد تأیید شهرداری
 5. ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا مالکین (کارت ملی)
 6. جهت املاکی که بصورت ساخته شده می‌باشند و مالکین تقاضای تجدید بنا و یا پروانه تعمیراتی دارند آخرین مدرک تسویه حساب ارائه گردد.
 7. چنانچه مالک در قید حیات نباشد ارائه گواهی انحصار وراثت و وکالتنامه از سایر ورثه الزامی می‌باشد.
 8. ارائه کد پستی ملک

ب) مراحل انجام کار:

 1. تشکیل پرونده
 2. مراجعه به واحد کنترل ساختمانی و ثبت کد نوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک
 3. مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید)
 4. تعیین بروکف توسط واحد نقشه برداری (در صورت نیاز)
 5. اظهارنظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی شهرسازی با توجه به درخواست مالک و دستور لازم توسط رئیس شهرسازی و شهرداریمنطقه و انجام استعلامات از اداره برق، بیمه، پست، آتش‌نشانی، گاز و صدور دستور تهیه نقشه
 6. بعد از تأیید نقشه‌های معماری توسط کمیته فنی شهرداری می‌بایستی توسط مهندس ناظر، محاسب و… و سازمان نظام مهندسی ساختمان، واحد نظارت بر پروانه تأیید و به واحد ساختمانی تحویل گردد.
 7. صدور پیش‌نویس قطعی پروانه ساختمانی و ارجاع به واحد درآمد و نوسازی و پرداخت عوارض
 8. صدور مجوز پروانه ساختمانی
 9. تأییدات (امضای مسئول شهرسازی ساختمانی، معاون فنی و شهرسازی، شهردار)